องค์กรของเรา

โอมิค เป็นหนึ่งในบริษัทผู้นำการ
ตรวจสอบ และตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
สินค้าอาหารและ การเกษตรมา
ยาวนาน

บริการตรวจสอบสินค้า

เราให้บริการตรวจสอบสินค้าครอบคลุมสินค้าทางการเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งหมด

บริการรมยา

การรมยากำจัดแมลงสินค้าเกษตร ลงทุนน้อยแต่ได้ผลสมบูรณ์ กำจัดแมลงได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของแมลงไม่ว่าแมลงจะอยู่ภายในหรือภายนอกผลิตผลก็ตาม

บริการตรวจวิเคราะห์

เราให้บริการวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานระดับ
สากลด้วยเครื่องมืออันทันสมัยและ
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างเข้มข้น

บริการสำรวจเรือสินค้า

เรามีประสบการณ์ด้านการสำรวจ
เรือสินค้ามาอย่างยาวนานใน
สินค้าหลากหลายประเภท