นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและปริมาณการใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไซต์ของเรากับโซเชียลมีเดีย การโฆษณา และพันธมิตรด้านการวิเคราะห์ของเรา 

1. ความมุ่งมั่น

บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด (OMIC) เคารพและให้ความสำคัญในความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน  ลูกค้า  และพันธมิตรทางธุรกิจ  โดยบริษัทฯจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด  และรักษาข้อมูลดังกล่าวให้ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

2.รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเผยแพร่

2.1 คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล วันเกิด เพศ อายุ ตำแหน่งงาน รายละเอียดการติดต่อและประวัติการติดต่อ
2.2 สัญชาติ สำเนาเอกสารยืนยันตัวตน (สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาพาสปอร์ต) และรายละเอียดของเจ้าของข้อมูล (หากเกี่ยวข้องกับการบริการ) 
2.3 ข้อมูลการติดต่อ เช่น ทางหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร ทางแอพพิเคชั่นไลน์  เอส เอม เอส ทางอีเมล์  รูปภาพ หมายเลขบัญชี  หมายเลขผู้เสียภาษี  และการติดต่อด้วยช่องทางการสื่อสารอื่นๆ รวมถึงข้อมูลใดๆที่เจ้าของข้อมูล แบ่งบันกับบริษัทเราโดยสมัครใจ เช่นข้อเสนอแนะความคิดเห็นแก่เรา    
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่เกี่ยวข้องรวมถึงการตลาดที่ส่งถึงเจ้าของข้อมูล
2.5 การใช้คุกกี้ (Cookies) คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่เก็บรวบรวมข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้เยี่ยมชมแต่ละท่าน บริษัทฯ อาจใช้คุกกี้เพื่อการจดจำและทำความเข้าใจความต้องการของผู้เยี่ยมชมขณะที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยจะนำข้อมูลที่ได้บันทึก ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ จนกว่า ผู้ใช้บริการจะทำการลบ หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้”  ทำงานอีกต่อไป

3. วัตถุประสงค์

บริษัทฯเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล ใช้  และเปิดเผยข้อมูลฯให้บุคคลอื่น  เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

3.1 การให้บริการต่างๆของบริษัทฯแก่เจ้าของข้อมูล อาจดำเนินการโดยบุคคลที่สามซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในนามบริษัท เช่น การรับ-ส่งตัวอย่าง การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ  งานบริการตรวจสอบสินค้า การให้บริการรมยากำจัดศัตรูพืช และแมลง  ซึ่งบุคคลเหล่านี้มีการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ และไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากเพื่อให้บริการแก่เจ้าของข้อมูล
3.2 การวิจัย ติดตาม ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลของเจ้าของข้อมูล เพื่อการปรับปรุง การบริการ หรือการพัฒนา และนำเสนอบริการใหม่ ให้เหมาะสมกับความต้องการของเจ้าของข้อมูล
3.3 การบริหาร และจัดการความเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวข้อง
3.4 เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย กฎข้อบังคับ หรือข้อผูกพันที่ให้กับภาครัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ
3.5 การใช้สิทธิตามสัญญา  
3.6 การปฏิบัติตามนโยบายการดำเนินการภายในของบริษัท
3.7 การดำเนินการ หรือส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด และส่งเสริมการขาย รวมถึงการประชาสัมพันธ์การบริการต่างๆ
3.8 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการให้บริการของบริษัท และบริหารความสัมพันธ์ของบริษัทกับท่าน

4. หน้าที่ และความรับผิดชอบ

      4.1  ผู้บริหาร
        4.1.1 กำหนดให้มีนโยบาย และแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับ บริษัทฯ โดยให้สอดคล้องกับนโยบาย
        และแนวปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากร กฎหมายต่างๆที่กำหนดโดยภาครัฐ และกฏหมายธุรกิจเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
        4.1.2 จัดให้มีโครงสร้างผู้รับผิดชอบ เช่น หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือบุคคลผู้รับผิดชอบเพื่อดูแลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ
        4.1.3 กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติ และระเบียบปฏิบัติ

4.2  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ / บุคคลผู้รับผิดชอบ (ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล)
  4.2.1 แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบวัตถุประสงค์ เงื่อนไข และสิทธิต่างๆรวมถึงขอความยินยอมก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล
  4.2.2 จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
  4.2.3 แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ

5. แนวปฏิบัติ

5.1   การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  5.1.1 แจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม และการนำข้อมูลไปใช้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  5.1.2 ไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเกี่ยวกับ เชื้อชาติ  เผ่าพันธุ์  สีผิว  ความคิดเห็นทางการเมือง  การนับถือศาสนา  ความเชื่อ  หรือข้อมูลที่ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม หรือความไม่เท่าเทียมกันแก่บุคคลใด

5.2   การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
  5.2.1 จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย เพื่อป้องกันการทำลาย  การดัดแปลงแก้ไข และการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
  5.2.2 เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด

5.3   การใช้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
  5.3.1 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอสำเนาเกี่ยวกับข้อมูลของตนเองได้
  5.3.2 ในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้อง  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิแจ้งเพื่อให้มีการแก้ไข  เปลี่ยนแปลง  หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้  โดยบริษัทฯจะจัดทำบันทึกคำคัดค้าน การจัดเก็บ  ความถูกต้อง หรือการกระทำใดๆ  ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นหลักฐาน

*ทั้งนี้โปรดทราบว่าหากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ใช้สิทธิ์ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังกล่าว  อาจทำให้บริษัทเราไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้

5.4   การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  5.4.1 บริษัท จะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์  และไม่เปิดเผยต่อบุคคล ภายนอก เว้นแต่ที่กฎหมายกำหนด
  5.4.2 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิปฏิเสธการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ ตามที่ระบุไว้
  5.4.3 บริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อตัวแทนที่ทำหน้าที่แทนบริษัทฯ และบุคคลภายนอก  ในกรดังต่อไปนี้
            - ผู้ให้บริการทางธุรกิจกับบริษัทฯตัวแทนของบริษัทฯรวมทั้งบริษัทในเครือหรือผู้รับเหมาที่จะนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เพื่อให้บริการตามข้อตกลง และจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท้องถิ่นที่กำหนด
            - พันธมิตรทางธุรกิจ/คู่ค้าธุรกิจและหน่วยงานที่สามารถเข้าถึงและนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เพื่อร่วมกันจัดโปรแกรมส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด
            - ตัวแทนที่นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ตามกระบวนการทางกฎหมายเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวน หรือการพิพากษาคดีของศาล

5.5   การทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
  5.5.1 ในกรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บนั้นไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ของบริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด  จะทำลาย หรือลบข้อมูลออกจากระบบการจัดเก็บโดยวิธีการที่ปลอดภัยและไม่ให้ข้อมูลรั่วไหล
  5.5.2 บริษัทฯจะทำลาย และลบข้อมูลส่วนบุคคลออกจากระบบการจัดเก็บเมื่อพ้นระยะเวลาการใช้งาน ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี  หรือตามที่กฎหมายกำหนด

6. ติดต่อเรา  

บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด12-14 ซอยเย็นอากาศ 3  ถนนเย็นอากาศ  แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 02-2864120   โทรสาร : 02-2872570 -1
E-mail address : coor.th@omicnet.com 
Website : www.omicbangkok.com

หมายเหตุ : ทางบริษัทอาจแก้ไข เพิ่มเติม นโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้จะประกาศบนเว็บไซต์พร้อมระบุวันที่
แก้ไข เพิ่มเติมครั้งล่าสุด  โดยถือว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ยอมรับนโยบายที่เปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว  ทางบริษัทจะไม่แจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทราบเป็นรายบุคคล


นาย อะคิระ โมริโมโตะ                  
ผู้จัดการทั่วไป 
บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด

X
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและปริมาณการใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไซต์ของเรากับโซเชียลมีเดีย การโฆษณา และพันธมิตรด้านการวิเคราะห์ของเรา