ตรวจสต็อกสินค้า

สามารถตรวจจำนวนสินค้าที่เก็บไว้ตามสต็อกตามรายการที่แจ้งไว้