สารเคมีตกค้างและยาฆ่าแมลง

Pesticides & Chemical Residues
Acid Herbicide group Organophosphate group
Dithiocarbamate  group Phenoxy Screen group
Fungicide      Plant growth regulators
       • Fosetyl-aluminium Organotin group (Cyhexatin(Azocyclotin), Fentin, 
       • Phosphorus acid Fenbutatin oxide)
Glufosinate and Glyphosate Residues Ethephon
Organonitrogen group Quaternary ammonium (Diquat, Paraquat, Chlormequat and Mepiquat)
Organochlorine group  
   
Organochlorine  & Pyrethroid  Group
Acetochlor Dimethipin
Alachlor Endosulfan Sulphate
Aldrin Endosulfan-Alpha
Allethrin (I+II) Endosulfan-Beta
Azaconazole Endrin
Benfluralin Endrin aldehyde
Benoxacor Endrin ketone
BHC-Alpha Ethafluralin
BHC-Beta Etridiazole
BHC-Delta Fenamidone
BHC-gamma Fenpropathrin
Bifenox Fenvalerate (I+II) / Esfenvalerate
Bifenthrin Fluvalinate (I+II)
Boscalid Folpet
Bromophos-ethyl Fthalide
Bromophos-methyl Heptachlor
Bromopropylate Heptachlor expoxide
Bupirimate Hexachlorobenzene (HCB)
Butachlor Isoxaflutole
Cafentrazone-ethyl Mefenpyr-diethyl
Captafol Methoxychlor
Captan Mirex
Chlorbenside Myclobutanil
Chlordane-cis Nitrapyrin
Chlordane-trans Norflurazon
Chlordecone (Kepone) o,p'-DDT
Chlorfenapyr Oxabetrinil
Chlorfenson p,p'-DDD
Chloroneb p,p'-DDE
Chlorothalonil p,p'-DDT
Chlorthal-dimethyl Pentoxazone
Chlozolinate Permethrin-cis
Cinidone-ethyl Permethrin-trans
Clomeprop Perthane
Coumafos Pyrethrin
Cyfluthrin (sum) Pyridalyl
Cyhalothrin-lamda(I+II) Pyrifenox
Cypermethrin (sum) Quintozene
Deltamethrin (I+II) / Tralomethrin Tecnazene
Diallate I+II Tetradifon
Dichlofluanid Thiazopyr
Dichlormid Thifluzamide
Diclocymet (I+II) Tolyfluanid
Dicloran Triflumizole
Dicofol Trifluralin
Dieldrin Vinclozolin
Dimethenamid  
   
Organophosphate    Group
Acephate Isofenphos methyl
Anilofos Isoxathion
Azinphos-ethyl Malaoxon
Azinphos-methyl Malathion
Butamifos Mecarbam
Cadusaphos Mephospholan
Carbophenothion Methacrifos
Chlorethoxyphos Methamidophos
Chlorfenvinphos Methidathion
Chlorpyrifos Mevinphos
Chlorpyrifos-methyl Monocrotophos
Cyanofenphos Omethoate
Cyanophos Parathion
Demeton-S-methyl Parathion-methyl
Diazinon Phenthoate
Dichlorfenthion Phorate
Dichlorvos, Naled Phosalone
Dicrotophos Phosmet
Dimethoate Phosphamidon
Dimethylvinphos Piperophos
Dioxathion Pirimioxyphos
Disulfoton Pirimiphos-ethyl
Edifenphos Pirimiphos-methyl
EPN Profenofos
Ethion Propaphos
Ethoprophos Propetamphos
Etrimfos Prothiophos
Famphur Pyrazophos
Fenamiphos Pyridafenthion
Fenchlorfos Quinalphos
Fenitrothion Salithion
Fensulfothion Sulprofos
Fenthion Terbufos
Fonofos Tetrachlorvinphos
Formothion Thiometon
Fosthiazate Tolclofos-methyl
Heptenophos Triazophos
Iprobenfos Tribufos
Isazofos Trichlorfon
Isocarbofos Vamidothion
Isofenphos  
   
Carbamate    Group
1-Naphthol Fenobucarb
Aldicarb Isoprocarb
Aldicarb sulfone Methiocarb
Aldicarb sulfoxide Methomyl
Aldoxycarb Metolcarb
Bendiocarb Oxamyl
Bufencarb Promecarb
Carbaryl Propoxur
Carbofuran Thiodicarb (as methomyl)
Carbofuran-3-hydroxy XMC
Carbofuran-3-keto Xylylcarb (MPMC)
Etrofol  
   
   
Insecticidal mosquito nets
Pyrethroids (e.g. Alpha-Cypermethrin, Deltamethrin, etc.)
Pyrethrin
   
Fumigant residues / Rodenticides
Aluminium Phosphide Bromide (methyl Bromide)
Hydrogen Phosphide Sulfuryl fluoride
Magnesium Phosphide

X
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและปริมาณการใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไซต์ของเรากับโซเชียลมีเดีย การโฆษณา และพันธมิตรด้านการวิเคราะห์ของเรา