OMIC Information Center

Stay up to date and find the latest news, information ,resources
such as regulation support , techniques & tips for anyone who wishes to follow our activities
and what’s happenings in Thailand and around the world.
LATEST NEWS
สารคลอร์ไพริฟอส (Chlorpyrifos) พบบ่อยที่สุด ในผัก-ผลไม้นำเข้ากลุ่มเสี่ยงสูงมาก (Very high risk list)
More...
ประกาศหยุดใช้สารคลอร์ไพริฟอส (Chlorpyrifos)ในสหรัฐอเมริกาและอาร์เจนตินา
More...
ปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 426 พ.ศ. 2564  เรื่อง ชาจากพืช
More...
ยาสัตว์ ยาไอเวอร์เม็คติน (Ivermectin) ช่วยรักษา Covid-19 ได้จริงหรือ ??
More...
กระแสผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อสัตว์ในเนเธอร์แลนด์
More...
คณะกรรมาธิการยุโรปวางแผนเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนฉลากแสดงข้อมูลโภชนาการด้านหน้าบรรจุภัณฑ์
More...
ปลดล็อก กัญชา กัญชง ต่อยอดอุตสาหกรรมอาหารไทย
More...
OMIC Renewed License Regulated Plant Sampling Process  Of Pearl Barley For the Aflatoxin Test
More...
หลักปฏิบัติสำหรับการจัดการสารก่อภูมิแพ้สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ตามมาตรฐานใหม่ Codex
More...
เนื้อวัวปลอมระบาด หวั่นกระทบผู้บริโภคอาหารฮาลาล ทั้งในและต่างประเทศและความเชื่อมั่นในมาตรฐานฮาลาล
More...
การปรับปรุงข้อกำหนดของมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน โดยประกาศใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 414 พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน
More...
เกาหลีใต้แจ้งนโยบายแก้ไขข้อมูลการยื่นใบรับรองไข่และปศุสัตว์
More...