For OMIC Services, the World is the Stage

OMIC relies on its global network, linking up all corners of the globe,
to supply an impressive range of swift and guaranteed services
for products sourced from all major regions.

บริษัทโอมิค สาขากรุงเทพฯ

 
เป็นสาขาต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดใน เครือบริษัทโอมิค ทั้งยังเป็นหนึ่งในบริษัทผู้นำการตรวจสอบ และตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าอาหารและ การเกษตรมายาวนาน เรามีพนักงานกว่า 250 คน ที่ร่วมกันสร้างสรรค์งานคุณภาพทั้งในด้านการตรวจสอบเมล็ดธัญพืช บริการงานตรวจสอบสินค้า การรมยาควบคุมแมลง รวมไปถึงการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการอีกด้วย
OMIC GROUP
บริษัทโอมิคจัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1954 เพื่อดำเนินการตรวจสอบคุณภาพข้าวที่ส่งออกจากประเทศไทยไปยังประเทศญี่ปุ่น และได้ขยายงานตรวจสอบ ดูแลการขนส่งสินค้าเรื่อยมา จนเป็นเครือข่ายครอบคลุมไปทั่วโลก

สำหรับใบรับรองคุณภาพสินค้าและรายงานที่ออกโดยโอมิคนั้น ขณะนี้จัดว่าเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในโลกธุรกิจกันอย่างกว้างขวาง
 
More...
เครือค่ายทั่วโลกของเรา
ด้วยการใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยมาโดยตลอด ประกอบกับประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน รวมทั้งระบบควบคุมคุณภาพสินค้าที่มีความเป็นสากล ทำให้เราสามารถให้บริการที่มีคววามพร้อมและถูกต้องแม่นยำ และตรงความต้องการของลูกค้าผู้ใช้บริการด้วยสำนักงานกว่า 46 สาขาทั่วโลก More...

OUR NETWORK