OMIC Information Center

Stay up to date and find the latest news, information ,resources
such as regulation support , techniques & tips for anyone who wishes to follow our activities
and what’s happenings in Thailand and around the world.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ : คลอร์ไพริฟอส - พาราควอต

08 July 2020

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ : คลอร์ไพริฟอส - พาราควอต 
ได้ถูกประกาศให้เป็นสารเคมีที่เป็น วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 
(ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563)

ประเด็นการแบน 3 สารเคมี คลอร์ไพริฟอส พาราควอต และ ไกลโฟเซต ภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการวัตถุอันตรายและคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันในวงกว้าง มาตั้งแต่ปี 2560 เรื่อยมา  โดยเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 คลอร์ไพริฟอส และ พาราควอต ได้ถูกประกาศให้เป็นสารเคมีที่เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563) โดยประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป โดยในส่วนของวัตถุอันตรายไกลโฟเซตนั้นยังคงอยู่ภายในมาตรการจำกัดการใช้ตามมติของคณะกรรมการวัตถุอันตราย
รายชื่อสารควบคุม 5 รายการ ตามประกาศฯ มีดังนี้

ชื่อวัตถุอันตราย เลขทะเบียนซีเอเอส (CAS No.)
คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) 2921-88-2
คลอร์ไพริฟอส-เมทิล (chlorpyrifos-methyl) 5598-13-0
พาราควอต (paraquat) 4685-14-7
พาราควอตไดคลอไรด์ (paraquat dichloride) 1910-42-5
พาราควอต [บิส (เมทิลซัลเฟต)] {paraquat [bis (methyl sulfate)]} หรือ พาราควอตเมโทซัลเฟต (paraquat methosulfate) 2074-50-2

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/117/T_0056.PDF
 
ห้องปฏิบัติการ OMIC เป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025: 2017 ให้บริการงานวิเคราะห์ตรวจสอบสารพิษตกค้างทางการเกษตรดังตามประกาศข้างต้น รวมทั้งสารไกลโฟเซต (Glyphosate) ด้วยวิธีการตรวจวิเคราะห์อ้างอิงวิธีมาตรฐานของสหภาพยุโรป CEN EN 15662: 2018 ร่วมกับเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ที่ทันสมัย มีความจำเพาะเจาะจงสูงในการตรวจวัดเพื่อให้ผลการตรวจวิเคราะห์ถูกต้องแม่นยำน่าเชื่อถือ รวมทั้งให้บริการงานวิเคราะห์ตรวจสอบสารพิษตกค้างทางการเกษตรชนิดอื่นๆในสินค้าผัก ผลไม้ อาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต่างๆอีกมากกว่า 500 รายการทดสอบ

# ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสารพาราควอต (paraquat) : 
Paraquat 

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด (โอมิค)
[Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd (OMIC)]

[แผนกห้องปฏิบัติการ (Laboratory Department)]:
เลขที่ 12 – 14 ซอยเย็นอากาศ 3 ถนนเย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม 10120
No. 12-14 Yen Akas Soi 3, Chongnonsri, Yannawa, Bangkok 10120 THAILAND

http://omicbangkok.com http://www.omicfoodsafety.com
: 02-286-4120 : 02-287-5106
:

098-827-2134
092-424-5458
081-927-6321

:

labmk.th@omicnet.com
labmk2.th@omicnet.com
labmk3.th@omicnet.com