Logo OMIC
 
  Home Contact OMIC En
 
Download E-Book
 
 การตรวจสอบสินค้า

• OMIC Bangkok ให้บริการตรวจสอบสินค้าหลากหลายชนิด แยกเป็นหมวดหมู่ ดังต่อไปนี้

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภค
       
แร่ธาตุต่างๆ เสื้อผ้าและสิ่งทอต่างๆ บริการตรวจสอบโดยบริษัท COPIT
   
อุปกรณ์เครื่องจักรกลและโรงงาน    


ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร :

ได้ครอบคลุมไปถึงสินค้าทางการเกษตรหลัก ตัวอย่างเช่น ข้าว น้ำตาล ถั่ว ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด กาแฟเม็ด ยางพารา และอาหารเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

บริการของเราประกอบไปด้วย

• ตรวจสอบปริมาณน้ำหนักสุทธิของสินค้า
• สุ่มตัวอย่างสินค้า และตรวจสอบคุณภาพ
• วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี อินทรีย์สาร และคุณสมบัติทางกายภาพ
• ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ และเครื่องหมายการค้า
• ตรวจสอบความสะอาดของระวางเรือ และตู้คอนเทนเนอร์ก่อนบรรจุสินค้า
• ตรวจสอบปริมาณน้ำหนักสินค้าในเรือ โดยวิธีดร๊าฟเซอร์เวย์
• ตรวจนับจำนวนสินค้า และตรวจสอบความเสียหายของสินค้า
• ควบคุมการขนถ่ายสินค้าในระหว่างขึ้นหรือลงสินค้าการตรวจสอบสินค้าอุปโภคบริโภค :

ครอบคลุมผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด อาทิเช่น อาหารทะเล ผักสด ผักแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง น้ำผลไม้ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ของเล่น เสื้อผ้า สิ่งทอ และรองเท้า เป็นต้น

งานบริการของเราประกอบไปด้วย

• ดูแลเรื่องการระวางบรรทุก
• ตรวจสอบคุณภาพของตัวอย่างสินค้า
• วิเคราะห์คุณสมบัติทางด้านเคมี ชีวภาพ และกายภาพ
• ดูแลเรื่องน้ำหนักสุทธิ
• สำรวจความเสียหายและจำนวนส่งมอบ
• ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์และการประทับตราเครื่องหม
ายการค้า


การตรวจสอบแร่ธาตุ :

ครอบคลุมหลากหลายชนิดของแร่และสินแร่ ซีเมนต์ ปุ๋ย สารเคมี เป็นต้น ตามกระบวนการการเก็บตัวอย่าง / การตรวจสอบ ล่าสุด ขององค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญบริการเพื่อให้เป็นไปตามระบบการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และแน่ใจว่ามีความถูกต้องอย่างสูงสุดในทุกขบวนการการตรวจสอบ

บริการของเราประกอบไปด้วย

• การควบคุมสินค้าบนเรือใหญ่ ระหว่างทำการขนหรือถ่ายสินค้า เพื่อป้องกันความเสียหาย
• การคำนวณหาน้ำหนักของสินค้าที่ทำการขนหรือถ่ายโดยการคำนวณ
• การควบคุมน้ำหนักของสินค้าในการขนหรือถ่ายโดยการชั่ง
• ขั้นตอนในการจัดเก็บตัวอย่างและเตรียมตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์
• วิเคราะห์หาความชื้น สารเคมี และลักษณะทางกายภาพ
• การตรวจนับสินค้าและการประเมินความเสียหายของสินค้าที่เกิดขึ้น

• ตรวจสอบการบรรจุหีบห่อ เครื่องหมาย และสภาพการเก็บรักษา

เสื้อผ้าและสิ่งทอต่างๆ บริการตรวจสอบโดยบริษัท COPIT
Link : http://www.copit.co.thการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องจักรกลและโรงงาน :

OMIC Technical Services Co., Ltd., Thailand (OMIC TESCO) ก่อตั้งขึ้นมาในปี พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในเครือของ OMIC Bangkok มีธุรกิจหลักคือ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในงานอุตสาหกรรม และประสานงานติดตามความคืบหน้าในการจัดหาอุปกรณ์ของโรงงาน OMIC TESCO ได้รับการรับรองว่ามีระบบตามมาตรฐาน ISO 9002 (the International Quality Assurance Standard) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539

การบริการของ OMIC TESCO จะเกี่ยวข้องในงานเชิงเทคนิคเป็นหลัก อาทิ เช่น

อุปกรณ์เครื่องจักรกล
โครงสร้างเหล็ก เครื่องจักรประเภทหมุนรอบ (เทอร์ไบน์ เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า เครื่องจักร ปั๊มน้ำ คอมเพรสเซอร์) หม้อน้ำ ตัวแลกเปลี่ยนความร้อน ตัวความดัน แทงค์จัดเก็บ วาล์ว เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ทางด้านอุตสาหกรรมและเบ็ดเตล็ด
ผลิตภัณฑ์เหล็กกล้า รีดเหล็กประกอบชิ้นส่วนรถไฟ รถยนต์ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น


การก่อสร้างโรงไฟฟ้าและการตรวจสอบให้คำแนะนำ
โรงไฟฟ้า โรงงานซีเมนต์ โรงเหล็ก โรงกลั่นสารเคมี เป็นต้น

บริการแก่บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (B.O.I)
ตรวจสอบปริมาณของสินค้าที่ส่งออกและให้คำแนะนำเกี่ยวกับส่วนสูญเสียต่างๆ ในการผลิต ในนามของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (B.O.I) รัฐบาลไทย

บริการของเรายังประกอบไปด้วย


การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้จัดจำหน่าย

- โดยใช้ระบบเอกสาร QA การให้คำแนะนำแก่ลูกค้า ให้ได้รับทราบเกี่ยวสถานภาพของผู้จัดจำหน่าย

การตรวจสอบทางวิศวกรรม

- จัดประชุมหารือตรวจสอบความพร้อมก่อนการตรวจสอบจริง
- การเข้าตรวจสอบจริงในขั้นตอนกระบวนการ
- การตรวจสอบขั้นตอนสุดท้าย


จัดหา ส่งมอบและติดตามความก้าวหน้าของงาน

- ดูแลติดต่อผู้ขาย หรือผู้จัดจำหน่ายอย่างใกล้ชิด เพื่อรับรองความมั่นใจ ถึงคำสัญญาส่งมอบ ว่าจะต้อง
ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ทุกประการ

ตรวจสอบการขนส่งสินค้าก่อนส่งมอบ

- ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าก่อนที่จะส่งมายังลูกค้า
- ตรวจสอบความสมบูรณ์แบบของอุปกรณ์และส่วนประกอบย่อย
- ตรวจสอบการบรรจุหีบห่อ และการทำเครื่องหมายรหัสเฉพาะ
- ตรวจสอบวิธีป้องกันสนิมหรือการกัดกร่อน และเพียงพอต่อการป้องกันในการขนส่ง

การตรวจสอบการขนถ่ายสินค้า

- ดูแลสภาพของสินค้าก่อนที่จะส่งสินค้า
- สำรวจสินค้าก่อนทำการบรรทุกสินค้า
- ให้คำแนะนำในการขนถ่ายสินค้า
- สำรวจการจัดเก็บสำหรับการเดินทะเล


การตรวจสอบ ณ ที่ติดตั้ง

- การควบคุมของการติดตั้งโรงงาน
- การตรวจสอบโดยไม่ทำลายระหว่างการติดตั้ง

ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการของเรา กรุณาสอบถามรายละเอียดโดยคลิกไปที่เมนู Contact us