Logo OMIC
 
  Home Contact OMIC En
 
Download E-Book
 
 
สัมมนา OMIC Sugar & Molasses seminar ครั้งที่ 5
 
              ในวันที่ 20-21 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ทางบริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด (OMIC) ได้จัดงานสัมมนา “OMIC Sugar & Molasses Seminar ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “Thailand's sugar industry in the AEC” (อุตสาหกรรมน้ำตาลไทยในยุค AEC) ณ โรงแรม ฮิลตันหัวหินรีสอร์ทแอนด์สปา  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี Mr. Masaki  Yanagidaira ผู้จัดการทั่วไป บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และเปิดงานสัมมนา

ซึ่งการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการเพิ่มพูนความรู้ การแลกเปลี่ยนเทคนิคด้านวิชาการ และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของอุตสาหกรรมน้ำตาลของประเทศไทย เพื่อให้การวิเคราะห์คุณภาพของน้ำตาลและกากน้ำตาล เป็นมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนแก่บริษัท โอมิค เสมอมา โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมพบปะและแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น ประสบการณ์ และเทคนิคต่างๆ รวมไปถึงกิจกรรมให้ผู้ร่วมสัมมนาได้เข้าร่วมสนุกและลุ้นของรางวัลมากมาย

สำหรับหัวข้อการสัมมนาและนักวิชาการที่มาร่วมบรรยาย มีดังต่อไปนี้

ß Thailand's sugar industry in the AEC. (อุตสาหกรรมน้ำตาลไทยในยุค AEC) บรรยายโดย ดร.พิพัฒน์  วีระถาวร  ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ß AEC with the changing context of Organisation Leader (AEC กับการเปลี่ยนแปลงในบริบทของผู้นำองค์กร) บรรยายโดย อาจารย์ประสงค์  ทองสุขประสงค์ ผู้อำนวยการ Kaiser Training Leadership ผู้อำนวยการ HILL Training & Development

ß การวิเคราะห์ค่าสีในน้ำตาลทราย โดยใช้วิธี ICUMSA GS 9/1/2/3-8 (MOPs  Method) บรรยายโดย คุณกมล   เหลือวิชา  Sugar & Molasses  Section Manager, Overseas  Merchandise  Inspection  Co., Ltd. (Bangkok  Branch)

ทั้งนี้ทางบริษัท โอมิค ขอขอบคุณผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านอีกครั้งที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติเช่นนี้อีกในโอกาสต่อไป


ภาพบรรยากาศภายในงานสัมมนา

 

Mr. Masaki  Yanagidaira ผู้จัดการทั่วไป บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และเปิดงานสัมมนา

 
บรรยากาศภายในงานสัมมนา OMIC Sugar & Molasses seminar ครั้งที่ 5 (ด้านวิชาการ)


บรรยากาศภายในงานสัมมนา OMIC Sugar & Molasses seminar ครั้งที่ 5 (ด้านกิจกรรม)

 

 

 
Register Form
 
Name : *
Address :
Tel : *
Fax :
E-mail : *
Detail : *
 
Key :