OMIC Information Center

Stay up to date and find the latest news, information ,resources
such as regulation support , techniques & tips for anyone who wishes to follow our activities
and what’s happenings in Thailand and around the world.
LATEST NEWS
ประกาศหยุดใช้สารคลอร์ไพริฟอส (Chlorpyrifos)ในสหรัฐอเมริกาและอาร์เจนตินา
More...
ปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 426 พ.ศ. 2564  เรื่อง ชาจากพืช
More...
ยาสัตว์ ยาไอเวอร์เม็คติน (Ivermectin) ช่วยรักษา Covid-19 ได้จริงหรือ ??
More...
กระแสผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อสัตว์ในเนเธอร์แลนด์
More...
คณะกรรมาธิการยุโรปวางแผนเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนฉลากแสดงข้อมูลโภชนาการด้านหน้าบรรจุภัณฑ์
More...
ปลดล็อก กัญชา กัญชง ต่อยอดอุตสาหกรรมอาหารไทย
More...
OMIC Renewed License Regulated Plant Sampling Process  Of Pearl Barley For the Aflatoxin Test
More...
หลักปฏิบัติสำหรับการจัดการสารก่อภูมิแพ้สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ตามมาตรฐานใหม่ Codex
More...
เนื้อวัวปลอมระบาด หวั่นกระทบผู้บริโภคอาหารฮาลาล ทั้งในและต่างประเทศและความเชื่อมั่นในมาตรฐานฮาลาล
More...
การปรับปรุงข้อกำหนดของมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน โดยประกาศใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 414 พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน
More...
เกาหลีใต้แจ้งนโยบายแก้ไขข้อมูลการยื่นใบรับรองไข่และปศุสัตว์
More...